Regulamin

Regulamin Serwisu Goecom.pl

I. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu, zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Driveshaft. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 1. Akty Prawne– przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania Umowy Sprzedaży, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie jej obowiązywania, z uwzględnieniem ich zmian, które nastąpią w tym okresie.
 2. Cena– określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należny podatek VAT w obowiązującej stawce) należnego Driveshaft tytułem dostarczenia Klientowi Treści Cyfrowych zgodnie z Umową Sprzedaży.
 3. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej wprowadzane do Serwisu w celu korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Driveshaft – Driveshaft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-024), ul. Świdnicka 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000505012, NIP: 8992752628, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł. Driveshaft sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym Usługi Elektroniczne oraz sprzedawcą Treści Cyfrowych; kontakt: sklep@goecom.pl
 5. Klient– podmiot korzystający z Usług Elektronicznych lub zawierający Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, który zawiera Umowę Sprzedaży w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Koszyk– Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Serwisu, polegająca na umożliwieniu złożenia mu Zamówienia, wyświetlenia podsumowania Ceny dotyczącej wszystkich zamawianych przez Klienta Treści Cyfrowych.
 7. Licencja– licencja na Treści Cyfrowe udzielona Klientowi przez Driveshaft, na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 8. Newsletter– Usługa Elektroniczna, która umożliwia Klientowi otrzymywanie od Driveshaft subskrybowanych przez Klienta informacji handlowych, w szczególności o Treściach Cyfrowych, Serwisie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
 9. Przedsiębiorca Chroniony – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowę z Driveshaft związaną z jego działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej (PKD), udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych oferowanej Klientom przez Driveshaft za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Driveshaft. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.
 11. Serwis– platforma świadczenia Usług Elektronicznych oraz Treści Cyfrowych prowadzona przez Driveshaft, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL driveshaft.pl
 12. Treści– elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Usługach Elektronicznych, wizualizacje, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez Driveshaft.
 13. Treści Cyfrowe– wzór dokumentu, raport lub jakakolwiek inna treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Driveshaft, dostarczana Klientowi w postaci elektronicznej za zapłatą Ceny.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Driveshaft, której przedmiotem jest dostarczenie Klientowi Treści Cyfrowych oraz udzielenie mu Licencji.
 15. Usługi Elektroniczne – usługi świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), przez Driveshaft na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Regulaminem.
 16. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania przez Klienta z Serwisu lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Chrome 58, Firefox 54, Edge 14, Safari 10, Opera 55, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. By zawrzeć Umowę Sprzedaży i korzystać z niektórych Usług Elektronicznych, Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych. Do skorzystania z zakupionych Treści Cyfrowych, Klient musi mieć zainstalowany program komputerowy do obsługi plików *.doc, *.docx, *.pdf, a w przypadku Treści Cyfrowych będących dostępem do nagrania dostęp do aktualnej wersji serwisu youtube.com.
 17. Zamówienie – zamówienie na Treści Cyfrowe składane Driveshaft przez Klienta w postaci elektronicznej na Serwisie, określające dane Klienta konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży i jej wykonania.
 18. Zapytanie Indywidualne – złożone przez Klienta w ramach Serwisu zapytanie dot. zamówienia na usługi świadczone przez Driveshaft lub podmioty trzecie współpracujące z Driveshaft, jak również kontakt z Driveshaft w jakiejkolwiek sprawie za pośrednictwem Serwisu. Warunki świadczenia usług będące przedmiotem zapytania będą ustalane z Klientem indywidualnie z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w Zapytaniu Indywidualnym.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych i zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu wymaga spełnienia Wymagań Technicznych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje prezentowane w Serwisie oraz w Newsletterze stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Driveshaft do Klientów; nie stanowią zaś oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów tytułem korzystania z dostępu do Internetu (opłata za transfer danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług Klienta.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych przez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Strony zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk; Driveshaft w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.
 5. Driveshaft może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Serwisu podmiotom trzecim. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość tych obowiązków oraz Serwisu.
 6. Do skorzystania z Usług Elektronicznych lub Treści Cyfrowych środowisko cyfrowe Klienta musi spełniać odpowiednie Wymagania Techniczne. W przypadku ewentualnego braku zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Elektronicznej z Regulaminem – Klient zobowiązany jest współpracować z Driveshaft w rozsądnym zakresie, w celu ustalenia – przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Klienta, który jest Przedsiębiorcą Chronionym, środków technicznych – czy brak zgodności Treści Cyfrowych lub Usługi Elektronicznej z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta.
 7. Jeżeli nie wynika to wyraźnie z Regulaminu, Driveshaft nie udziela wsparcia technicznego w zakresie korzystania z Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych.
 8. Żadne akcesoria oraz instrukcje w ramach Usług Elektronicznych lub Treści Cyfrowych nie są dostarczane przez Driveshaft, poza tymi wymaganymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub jeśli takie są wyraźnie wskazane w Serwisie.

 

III. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Driveshaft za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie, następujące Usługi Elektroniczne:
  • przeglądanie Treści umieszczonych w ramach Serwisu;
  • składanie Zamówień i zawieranie Umowy Sprzedaży;
  • składanie Zamówień Indywidualnych;
  • Koszyk;
  • Newsletter.
 2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia Zamówienia, poprzez dodanie ich do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 3. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Serwisu (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera).
 4. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Driveshaft za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goecom.pl.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • niepodejmowania działań takich jak:
  • korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Driveshaft lub działania Serwisu;
  • korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  • terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych przez Klienta i Driveshaft kosztów w pełnej wysokości;
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Driveshaft, w szczególności podanych w ramach Serwisu Cen.
 1. Driveshaft może ze względów technicznych czasowo wyłączyć niektóre funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 2. Driveshaft może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w trybie natychmiastowym, w całości lub w części w każdym czasie bez wskazania przyczyny. Wypowiedzenie może nastąpić w szczególności, gdy:
  • sposób korzystania przez Klienta z Usług Elektronicznych jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
  • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • Klient narusza postanowienia pkt III. ust. 5 Regulaminu.

 

IV. Składanie Zamówień i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Główne cechy świadczenia Treści Cyfrowych z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na Serwisie.
 2. Driveshaft umożliwia składanie zamówień na Treści Cyfrowe na stronie Serwisu.
 3. Driveshaft może wprowadzać kolejne sposoby składania zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w ramach rozwoju świadczonych usług.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Driveshaft następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób:
  • Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe do Koszyka za pomocą stosownego przycisku;
  • Klient przechodzi do formularza danych;
  • Klient wypełnia formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W formularzu tym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres spółki lub prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
  • Klient akceptuje Regulaminu zaznaczając odpowiedni checkbox;
  • Klient wybiera sposób zapłaty Ceny oraz uzupełnia adres mailowy, na który mają zostać dostarczone zamówione Treści Cyfrowe;
  • Klient za pomocą stosownego przycisku przesyła Driveshaft Zamówienie;
  • Klient zostaje przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności (chyba że wybraną przez Klienta metodą płatności jest przelew tradycyjny).
 6. Driveshaft w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym Driveshaft.
 8. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę i koszty dostawy. O łącznej Cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 9. Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile inne postanowienia wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

V. Zapytanie Indywidualne

 1. W celu złożenia Zapytania Indywidualnego, Klient przesyła Driveshaft zapytanie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, wskazując swoje dane: firmę lub imię i nazwisko oraz adres mailowy.
 2. W odpowiedzi na Zapytanie Indywidualne Driveshaft lub podmiot trzeci skontaktuje się z Klientem w celu omówienia możliwości współpracy i jej warunków.
 3. Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Klientem a Driveshaft lub podmiotem trzecim, współpracującym z Driveshaft.

VI. Forma dostarczenia Treści Cyfrowych

Dostawa Treści Cyfrowych odbywa się wyłącznie w postaci elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 

VII. Sposoby i terminy płatności za Treści Cyfrowe

 1. Driveshaft dostarcza Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, zgodnie z danymi wskazanymi na Serwisie:
  • płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionych dostawców;
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Driveshaft.
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu oraz w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych stron internetowych dostawców usług.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że brak otrzymania przez Driveshaft Ceny po złożeniu Zamówienia oznacza brak zawarcia Umowy Sprzedaży z Driveshaft.
 5. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Driveshaft faktury w postaci elektronicznej na adres mailowy podany w Zamówieniu. Faktura Vat będzie wystawiona na dane podane przez Klienta w Zamówieniu.

 

VIII. Licencja

 1. Driveshaft oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia Klientowi Licencji na korzystanie z Treści Cyfrowych w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 2. W ramach Ceny, Driveshaft udziela Klientowi upoważnienia (Licencji) do korzystania z Treści Cyfrowych, wyłącznie w celu korzystania z nich w ramach prowadzonego przez Klienta sklepu internetowego, na czas nieoznaczony, na terytorium całego świata.
 3. Wykorzystywanie Treści Cyfrowych w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody Driveshaft, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. W szczególności Klient nie jest uprawniony do dostarczenia Treści Cyfrowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody Driveshaft udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 5. Licencja obejmuje następujące pole eksploatacji (w ramach prowadzonego przez Klienta sklepu internetowego):
  • wprowadzania Treści Cyfrowych do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego należącego do Klienta,
  • wytwarzanie egzemplarzy Treści Cyfrowych techniką cyfrową bez ograniczenia co do ilości egzemplarzy, tworzenia kopii zapasowych Treści Cyfrowych,
  • rozpowszechniania Treści Cyfrowych w Internecie w sklepie internetowym prowadzonym przez Klienta.
 6. Driveshaft upoważniania Klienta do modyfikacji Treści Cyfrowych stosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, związanych w szczególności ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 7. Licencja jest licencją niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodzielną i nie obejmuje swym zakresem uprawnienia do udzielenia dalszej licencji (sublicencji), jakiegokolwiek innego przenoszenia uprawnień wynikających z niniejszej Regulaminu oraz z Umowy Sprzedaży na podmioty trzecie, ani też jakiegokolwiek innego umożliwiania korzystania z Treści Cyfrowych – z zastrzeżeniem poniższego ust. 8.
 8. Klientowi przysługuje prawo do upoważnienia podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Klient do korzystania z Treści Cyfrowych w zakresie uzyskanej Licencji.
 9. W przypadku upoważnienia podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Klient, do korzystania z Treści Cyfrowych, Klient:
  • zobowiąże upoważnione przez siebie podmioty do odpowiedniego przestrzegania Umowy Sprzedaży, w szczególności niniejszego Regulaminu,
  • ponosić będzie odpowiedzialność względem Driveshaft za działania i zaniechania upoważnionych przez siebie podmiotów jak za własne działania i zaniechania.

 

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi lub Treściami Cyfrowymi można składać na adres e-mail: sklep@goecom.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać przyczyny reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. imię i nazwisko lub nazwę Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje spełniające wymogi określone w ust. 1 powyżej w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje Klienta o wyniku ich rozpatrzenia w postaci elektronicznej, przesyłając informację na adres mailowy wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do Klienta w formie wskazanej w poprzednim zdaniu, o uzupełnienie informacji.

 

X. Odpowiedzialność

 1. W zakresie Umowy Sprzedaży, wyłącza się odpowiedzialność Driveshaft z tytułu rękojmi.
 2. W stosunku do Klienta, który nie jest Przedsiębiorcą Chronionym:
  • Driveshaft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Klienta, w tym utratę zysków, nałożone kary umowne bądź administracyjne, chyba że szkoda została spowodowana przez niego umyślnie.
  • odpowiedzialność Driveshaft związana z realizacją Umowy Sprzedaży jest ograniczona do szkody rzeczywistej i bezpośredniej, z wyłączeniem utraconych korzyści, i nie będzie przekraczała łącznie wysokości Ceny.
 3. Driveshaft nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w efekcie korzystania z Usług Elektronicznych lub z Treści Cyfrowych, w szczególności za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. W przypadku Klientów, którzy nie są Przedsiębiorcami Chronionymi – Driveshaft nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym utracone korzyści, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z Usług Elektronicznych lub z Treści Cyfrowych, w tym za ewentualną utratę informacji / danych lub straty stanowiące następstwo korzystania lub braku możliwości korzystania z Usług Elektronicznych lub z Treści Cyfrowych.
 4. Jeżeli dostarczone Klientowi Treści Cyfrowe stanowią dokument o charakterze wzorcowym (co wyraźnie oznaczone jest w Serwisie), stanowią one jedynie wzór dokumentu wymagający po stronie Klienta odpowiedniego dostosowania i uzupełnienia z uwzględnieniem specyfiki i funkcjonalności rozwiązań, dla których wzór będzie wykorzystany. W szczególności, dostarczone Treści Cyfrowe nie stanowią ostatecznych rozwiązań, nadających się do wdrożenia przez Klienta i wymagają dostosowania oraz uzupełnienia. Driveshaft nie ponosi odpowiedzialności za wytworzone przez Klienta na bazie dostarczonych Treści Cyfrowych ostatecznych dokumentów oraz treści.
 5. Treści Cyfrowe możliwe do zakupienia przez Klienta w ramach Serwisu zawierają rozwiązania i postanowienia zgodne z obowiązującym prawem na moment zawarcia Umowy Sprzedaży. Wytworzone przez Klienta na podstawie Treści Cyfrowych dokumenty oraz treści, wymagają bieżącej aktualizacji ze strony Klienta, która wynika m.in. ze zmian legislacyjnych oraz orzeczniczych.

 

XI. Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez Driveshaft jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz korzystania z Usług Elektronicznych.
 3. Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane na zasadach wskazanych w ramach klauzuli informacyjnej udostępnionej przez Driveshaft.
 4. Pozostałe postanowienia dotyczące Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Serwisie.

 

XII. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy Chronionego

 1. Postanowienia niniejszego punktu XII Regulaminu dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców Chronionych oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Przedsiębiorca Chroniony, który zawarł z Driveshaft umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Driveshaft oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław, lub na adres e-mail: sklep@goecom.pl.
 4. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje Przedsiębiorcy Chronionemu przypadku, gdy Treści Cyfrowe będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zostały dostarczone Przedsiębiorcy Chronionemu za jego wyraźną i uprzednią zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Driveshaft o utracie prawa odstąpienia od umowy (podstawa prawna: art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. zgodnie z ustawą – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości).
 6. Ewentualne spory pomiędzy Driveshaft a Przedsiębiorcą Chronionym będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

XIII. Zmiana Regulaminu

 1. Driveshaft może dokonać zmiany Regulaminu lub zmiany usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w tym Usług Elektronicznych, z dowolnego powodu, z zastrzeżeniem, że w przypadku Klientów, którzy są Przedsiębiorcami Chronionymi, może tego dokonać wyłącznie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych (uzasadnionych) przyczyn:
  • zmiana przepisów prawa mających wpływ świadczenie Usług Elektronicznych, zawarcie Umowy Sprzedaży, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych lub Treści Cyfrowych spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  • zmiana zakresu świadczenia Usług Elektronicznych poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Driveshaft udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. W przypadku Klientów, którzy są Przedsiębiorcami Chronionymi – zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Klienta, który jest Przedsiębiorcą Chronionym, o takiej zmianie, chyba że inny termin został wskazany przez Driveshaft w wiadomości z informacją o zmianie Regulaminu skierowanej na adres e-mail Klienta, który jest Przedsiębiorcą Chronionym. W przypadku niewyrażenia przez Klienta, który jest Przedsiębiorca Chronionym, zgody na związanie się zmienioną treścią Regulaminu, będzie on mógł rozwiązać umowę określoną Regulaminem w trybie natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu.
 4. Jeżeli zmiana Regulaminu będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Klienta, który jest Przedsiębiorcą Chronionym, do Usług Elektronicznych, będzie on mógł rozwiązać umowę na dostęp do Usług Elektronicznych w trybie natychmiastowym, w ciągu 30 dni od dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż zmiana Regulaminu.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu, w tym Umowy Sprzedaży oraz świadczenia Usług Elektronicznych jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Driveshaft a Klientem, który nie jest Przedsiębiorcą Chronionym, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Driveshaft.
 3. Zbycie przez Klienta uprawnień lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Driveshaft wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu, w tym go utrwalić, zabezpieczyć, udostępnić w każdym czasie, a także sporządzić jego wydruk. Regulamin zawiera istotne postanowienia dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych oraz Umowy sprzedaży i jest dostępny jest w ramach Serwisu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Driveshaft sp. z o.o.

 1. Świdnicka 40

50-024 Wrocław,

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreśli

SHOPPING BAG (0)

Zadaj pytanie